Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 z dnia 09.03.2017r.

 Walnego Zebrania Członków

 w sprawie zmiany Statutu

oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 CIESZYŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU

 

Tekst Jednolity z dnia 9 marca 2017r.

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Cieszyński Uniwersytet III Wieku zwany dalej "Stowarzyszeniem" jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

 

§ 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność także poza jej granicami.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Cieszynie.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i innych dokumentów identyfikacyjnych według wzoru ustalonego przez Stowarzyszenie.

 

§ 6

 

Nazwa Stowarzyszenia oraz jego symbole i znaki identyfikacyjne są prawnie zastrzeżone.

 

 

Rozdział II

 

Cele, zadania i sposoby działania

 

§ 7

 

Stowarzyszenie działa na rzecz pożytku publicznego wykonując zadania publiczne, głównie z zakresu edukacji, a także kultury, sportu i rekreacji.

 

§ 8

 

Zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie "Uniwersytetu III Wieku", który służy:

 

kształceniu ustawicznemu różnych grup społecznych, w szczególności edukacji osób starszych,

aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób III wieku,

prowadzeniu działań i projektów stwarzających możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych i przeciwstawiających się różnym formom ich społecznej izolacji,

poznawaniu oraz propagowaniu nowoczesnych i różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej, w tym zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej,

tworzeniu warunków dla rozwijania inicjatyw własnych osób starszych,

podejmowanie inicjatyw służących środowisku osób III wieku, w tym realizacja wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

 

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w różnych dziedzinach nauk
w szczególności w formie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów
na rzecz ogółu społeczności osób w III wieku,

tworzenie organizacyjnych i technicznych warunków do rozwijania wiedzy i indywidualnych zainteresowań osób III wieku w środowisku lokalnym,

prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz podejmowanie inicjatyw służących popularyzacji aktywności sportowej wśród osób III wieku,

prowadzenie doradztwa i specjalistycznego poradnictwa,

podejmowanie inicjatyw służących realizowaniu aspiracji poznawczych i potrzeb członków, w tym organizowania wyjazdów turystycznych, wyjazdów na imprezy kulturalne oraz sportowe,

prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i promocyjnej,

szeroką współpracę na terenie kraju oraz za granicą z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działalności. 

 

 

§ 10

 

Dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenie może prowadzić szkoły, ośrodki, poradnie, placówki, punkty lub inne jednostki organizacyjne, umożliwiające prowadzenie różnorakich zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, służących rozwojowi wiedzy, zainteresowań i życiowej aktywności osób starszych. 

 

§ 11

 

Stowarzyszenie współpracuje z:

 

instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami III wieku oraz ich federacjami,

innymi instytucjami i organizacjami mogącymi współdziałać w realizacji celów Stowarzyszenia, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami publicznymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.

 

§ 12

 

1. W celu realizacji zadań statutowych, uwzględniając regulacje zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

 

 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

PKD 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.59.A

Nauka języków obcych

PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

PKD 58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

PKD 88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

PKD 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.59.A

Nauka języków obcych

PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

PKD 58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

PKD 88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

4. Cały dochód z działalności pożytku publicznego przeznaczony może być wyłącznie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 13

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 

Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden z poniższych statusów:

 

członek zwyczajny,

członek wspierający,

członek honorowy.

 

§ 15

 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 55 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych.

Status członka zwyczajnego nadaje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub osobiste świadczenie. Status członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Zarządu, po pisemnym ustaleniu zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia.

Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być członek Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona, która wniosła znaczny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.

Tryb wyłaniania kandydatów na członków honorowych określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

 

§ 16

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

 

czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej.

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 17

 

Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt 2.

Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej z głosem doradczym.

Na członku wspierającym ciążą obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 1 i 3.

Członek wspierający obowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, wynikających z zawartej ze Stowarzyszeniem umowy.

 

 

 

 

§ 18

 

Status członka honorowego jest nadawany uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarządu.

Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1

Na członku honorowym ciążą obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 1 i 3.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

 

§ 19

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej Zarządowi w formie pisemnej,

uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w opłacaniu składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka honorowego w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego w przypadku naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia.

 

2. (uchylony)

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Organy Stowarzyszenia

 

 

 

§ 20

 

Organami Stowarzyszenia są:

 

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 21

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Ukonstytuowanie organu następuje w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonano wyboru organu.

Kadencja członka organu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków organu.

 

 

 

§ 22

 

W przypadkach śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu, w przypadku Zarządu w ilości nie przekraczającej 2 członków, zaś w przypadku Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1 członka. W przypadku konieczności uzupełnienia składu w ilości przekraczającej wskazane wyżej granice, uzupełnienie składu organu uzupełnianego następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko.
 

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 23

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi
z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym
.

 

 

 

§ 24

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 marca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

Jeśli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wystarczająca liczba członków do podjęcia uchwały zgodnie z ust. 6, głosowanie odracza się o co najmniej piętnaście minut. W ponowionym głosowaniu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 

 

 

§ 25

 

W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

uchwalenie statutu i jego zmian,

nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,

wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

wybór i odwoływanie członków Rady Programowej,

określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

Zarząd

 

§ 26

 

Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, ponosząc odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

W skład Zarządu wchodzi od 7 do 9 członków, w tym Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

Zarząd poprzez Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd samodzielnie określa regulamin swojego działania w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Przysługuje im zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełnioną funkcją.

Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zarząd samodzielnie określa regulamin składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

przygotowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w kwocie nie przewyższającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka honorowego,

składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,

powoływanie sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań.

 

 

 

Komisja rewizyjna

 

§ 28

 

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego.

 

 

 

§ 29

 

Podczas pierwszego posiedzenia, o którym mowa w § 21 ust. 3, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. O dokonanym wyborze Komisja Rewizyjna zawiadamia Walne Zebranie Członków.

 

 

 

§ 30

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia,

opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Zarządu co do prawidłowości działania, w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych Statutem, a także zwoływania posiedzenia Zarządu,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie absolutorium dla organów Stowarzyszenia,

składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.

 

 

 

§ 31

 

W przypadku określonym w § 30 pkt 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania, natomiast posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

 

§ 32

 

Członek Komisji Rewizyjnej:

 

nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 

nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

 

§ 33

 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

(uchylony)

 

 

 

 

Rozdział V

 

Rada Programowa

 

 

 

§ 34

 

Rada Programowa jest ciałem opiniującym Stowarzyszenia, wypowiadającym się na temat jego podstawowych dokumentów programowych oraz formułujących postulaty
i propozycje programowe lub organizacyjne do dyskusji przez Zarząd i Walne Zebranie Członków.

Rada Programowa działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

Rada Programowa składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

 

 

 

§ 35

 

W skład Rady Programowej wchodzi od 7 do 11 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia lub spoza tego grona. Rada Programowa konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

 

 

§ 36

 

Członkostwo w Radzie Programowej ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania przez Stowarzyszenie szczególnych kompetencji bądź zasług, jakie członek Rady Programowej posiada.

 

 

§ 37

 

Posiedzenie Rady Programowej odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

 

 

 

§ 38

 

Przewodniczący Rady Programowej może zaprosić Zarząd na posiedzenie Rady Programowej.

 

 

 

Rozdział VI

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 39

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 

składek członkowskich,

darowizn, zapisów i spadków,

wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

dochodów z majątku Stowarzyszenia,

dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,

grantów krajowych i zagranicznych.

 

 

§ 40

 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca października każdego roku kalendarzowego. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, zgodnie z regulaminem składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, o którym mowa w § 26 ust. 8.

 

 

 

§ 41

 

Zabrania się:

 

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

§ 42

 

Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

 

 

§ 43

 

Osoba wchodząca w skład organu Stowarzyszenia dopełnia szczególnych starań, aby gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

 

 

§ 44

 

Organy Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są przekazać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

 

§ 45

 

Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. § 24 ust.7 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 46

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. § 24 ust.7 stosuje się odpowiednio.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

 

 

 

§ 47

 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 48

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawę Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

 

 

§ 49

 

Traci moc obowiązującą Statut Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku.

 

 

 

§ 50

 

Wszelkie akty prawne wydane na podstawie Statutu, o którym mowa w § 49 pozostają w mocy.

 

 

 

§ 51

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 17 marca 2017r.